25 Nisan 2018 | 20:44
You are here:  / Genel / 23 Şubat 2014 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükselme Sınav Başvuru Ücret Yatırma Tarihleri

23 Şubat 2014 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükselme Sınav Başvuru Ücret Yatırma Tarihleri

SINAVIN ADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Prim Ödeme Gün
Sayısına Göre İş Güvenliği Uzmanlığı Sınıf Yükseltme Sınavı

SINAV ÜCRETİ

Aday; 50 (elli) TL KDV dahil sınav ücretini 03-12 Şubat 2014 tarihlerinde; MEB Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi, Türkiye
Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi
birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

Sınava girecek aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurusunu 03-12 Şubat 2014 tarihlerinde
adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını tarattıktan sonra http://www.meb.gov.tr
internet adresi üzerinden yapacaktır.

Adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; 17 Şubat 2014 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet
adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini bu adresten alabileceklerdir.

SINAV YERİ

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR, ADANA ve BURSA (MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları)
(Sınava girecek adaylar, sınava girmek istedikleri il tercihlerini sınav başvurusu esnasında
yapabileceklerdir.)

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

23 Şubat 2014-Pazar günü, Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

Sınav 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

Sınavda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı
kullanılacaktır.

Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi (17 Şubat 2014 tarihinde http://www.meb.gov.tr,
adresinden alınan), özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile
gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile cep
telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı
Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

Sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür
durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının
kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı
örneğinin herhangi birisinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma ya da aday resmi bir kurumda
görevli değil ise sınav talep eden İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne teslim edecek ve aday
tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun
olan kutucuğu işaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday,
raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

SINAV SORULARI

Prim ödeme gün sayısına göre iş güvenliği uzmanlığı sınıf yükseltme sınavı soru kitapçığında yer alacak
olan 80 soru, her grup için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.
A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

SINAV SORULARI

Prim ödeme gün sayısına göre iş güvenliği uzmanlığı sınıf yükseltme sınavı soru kitapçığında yer alacak
olan 80 soru, her grup için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.
A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
NO KONU ADI YÜZDE (%) ORANI
1 Hukuk 5
2 Genel İSG Konuları 15
3 Mevzuat 30
4 Sağlık 10
5 Teknik 40

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.
GRUP NO GRUP ADI
1 B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
2 A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle
okutulacaktır.

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü
kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
3

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan
alan aday başarılı sayılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi
sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların,
doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların
şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147”
telefonundan yararlanabileceklerdir.

Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Sınav soru ve cevap anahtarları 24 Şubat 2014 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve
http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamanda yayımlanacaktır.

Adayların sınav sonuçları 12 Mart 2014 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne
teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı
anda yayımlanacaktır.

SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR
Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr
ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü
içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir.

Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner
Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540
5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil)
“sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul
edilecektir.
Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı
No:42 Emek-ANKARA’dır.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara yine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin
sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en
geç 5 (beş) iş günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara
Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal
Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında
yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.
Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı
No:42 Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e
iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu
olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından
incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne
bildirilecektir.

Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas
alınacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi
kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka
dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi
alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla
durumlarını öğrenebileceklerdir.

23 Şubat 2014 tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul
edilmeyecektir.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked ( required )